Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Tidligere års misjonsprosjekter

Tidligere års misjonsprosjekter

Ski menighet har tidligere år hatt disse misjonsprosjektene:

 

 

2017

Gjenreis Nepal - HimalPartner

 

 

 

 

Vi er på vei opp en bratt bakke, kanskje 900 høydemeter. Det er tredje dagen av vår rundtur i nordre Dhading distrikt.

Da vi krysset elven i bunnen av dalen, kom vi inn i Lapa Village District. United Mission to Nepal (UMN) har arbeidet i Dhading gjennom lokale partnere i over ti år. Dhading var ett av områdene som ble hardest rammet av jordskjelvet 25. april 2015. Lapa, lengst i nord, skal være den fattigste kommunen i utgangspunktet.  Slik starter Geir Kippenes sin beretning fra turen til Nepal i november.

 

I 2015 fikk Geir permisjon fra COWI for å jobbe som teknisk rådgiver ved Kathmandu University, Nepal. Så kom alle jordskjelvene. Jeg var der sammen med kona og tre døtre, sier ingeniør Geir Kippenes. Han har vokst opp i Asia og i Ski, men bor nå på Nesodden med kona Anne og tre døtre.

I november var han tilbake i Dhading, ett av fylkene som ble hardest rammet. Han gikk på beina i fem dager for å komme fram til området. Det var trist å se alle ødelagte hus og folk som bodde i midlertidige skur av presenning og bølgeblikk.

 

HimalPartner støtter United Mission to Nepal og arbeidet med å bygge opp igjen skoler i Dhading distrikt etter jordskjelvet. Dette vil være Ski menighets misjonsprosjekt for 2017. Geir vil komme i menigheten og orientere litt, men nå gjengir vi litt fra den anstrengende og spennende turen har var på i november.

 

Namaste Nepal – i haugiansk stil

Ram Badhur er teamleder for Namaste Nepal, en lokal organisasjon. I haugiansk stil driver de med samfunnsutvikling ut fra sine kristne grunnverdier. Som lokal partner utfører de det UMN prosjekterer, - infrastruktur, ernæring, landbruk, dyrehold, katastrofehåndtering, traumebehandling, fagopplæring og annet. Etter jordskjelvet har det vært mye reparasjon av veier og broer. Uten god infrastruktur kan ikke byggematerialer bæres inn eller varer for salg bæres ut. Toaletter er neste på prioritetslisten. Landsbyene her, hvor samtlige bor i telt eller blikkskur, trenger ikke en epidemi i tillegg.

 

Fra myndighetenes frøbank i Katmandu har Ram Badhur med frø til mer næringsrik mat og kunnskap om hvordan den skal dyrkes. Han har og sitt eget prosjekt. Om han får med seg 300 av de 304 medlemmene av kooperativet han leder, får han høyeffektive forbrenningsovner til halv pris for medlemmene. Disse ovnene slipper knapt ut røyk, og bruker mindre ved. Mindre slit for damene med ved-sanking og redusert omfang av kols for familiene.

 

 

Geiteprosjektet

Så er det geiteprosjektet. UMN har funnet fram til en krysning som kan gi større geiter og to killingkull i året. En i landsbyen velges til å røkte fem hungeiter, mens en annen får ansvaret for bukken. Bukkekillinger kan beholdes av geiterøkteren, mens hunkillinger gis videre. De som får en hunkilling må gjøre det samme når deres hungeit får killinger, men slipper unna med å gi fra seg én hunkilling. Målet er raskt å øke folks ressurser.

 

Oppå en åsrygg er vi framme for kvelden. Vi ser ned på spøkelsesbyen, og ser spor etter skredene som har gått. Det ansees ikke som trygt å bo der lenger, så landsbyen er re-etablert på åsryggen. Blikk og presenning er tryggere nå.

 

 

Jai Masi – Ære til Messias!

Det blir festmåltid der på kjøkkenet til Min Badhur.

Mange i Dhading er kristne etter en vekkelse blant tibetanske buddhister for noen år siden. Det var kanskje dette jeg var minst forberedt på å møte på min vandring fra landsby til landsby - Jai Masi, hilsenen de kristne bruker seg imellom - "Ære til Messias".  

 

 

 

Både mann og kone er lærere

Min Badhur Tamang er pastor, men også lærer, som sin kone Hira Maya. På skolen hennes er de 64 elever og tre lærere i en midlertidig skolebygning (se bildet nedenfor). Det er mest et skur, men vi hører ingen som klager. Dagen etter ser vi på kirken. Bambus og bølgeblikk. En tromme henger i taket til lovsangen. Siden landsbyen er flyttet, må det kjøpes ny tomt til skolen..

 

 

 

 

 

Opplæring av snekkere

Det er åtte skoler som UMN skal gjenoppbygge i Lapa; HimalPartner har forpliktet seg på fire. Forholdene er omtrent de samme alle steder. Som erstatning for raste skolebygg er det satt opp blikkskur med lav takhøyde. Siden jordskjelvet har UMN gjennom sine programmer utdannet 513 byggmestere. De har fått opplæring i å bygge jordskjelvsikkert. Vi så faktisk et par hus som var gjenoppbygd slik. Det er en forutsetning for at folk skal få utbetalt tilskudd fra myndighetene til å bygge opp igjen husene sine. Noen av snekkerne jobber med å sette opp modellhus i hver kommune for opplæring, - eller toaletter. De skal gå i gang med å bygge skoler når pengene er samlet inn.

 

 

FAKTA:

Ski menighetsmisjonsprosjekt for 2017: Gjenreis jordskjelvrammede skoler i Dhading, Nepal

Misjonsorganisasjon: HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen)

Lokale partnere i Nepal: United Mission to Nepal og lokale kristne menigheter

 

Prosjektet:

Fortsatt gjenstår mye gjenoppbygging etter jordskjelvkatastrofen i 2015.

UMN har fått godkjenning fra myndighetene til å bygge opp igjen skoler i Dhading distrikt.

For tegninger etc. se under.

 

Midlertidig skole i Ree

 

Tegning av skolene

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En tilsvarende skole som er ferdig

 

 

 

2016

Misjonsprosjektene i Ski menighet veksler mellom de organisasjonene som er representert i Misjonsutvalget.

I 2016 er det Normisjons tur og Ski menighet vil i år støtte Martin Luther College i Dhaka.

Martin Luther College (videregående)
I 2010 startet Normisjon en kristen videregående skole i Dhaka.

Martin Luther College (MLC) prioriterer underpriviligerte og marginaliserte elever som jenter, fattige og etniske og religiøse minoriteter. Disse ville ellers ikke fått tilgang til kvalitetsundervisning og gode læringsforhold. Per i dag er det drøyt 200 elever, men med planlagt utbygging tar skolen sikte på å romme 1000 elever om noen år. Ved skolen finnes det også internat for de som bor langt unna. Mange har flere dagers reisevei. Noen elever får også stipend for å dekke skolepenger.

Les historier fra prosjektet:

http://www.normisjon.no/post/3514038/

http://www.normisjon.no/post/2189708/utdanning-forandrer-liv/campaignCode=7001198

http://www.normisjon.no/post/62677/mot-alle-odds!

 

Normisjon har arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer som driver menighetsbygging. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker. I tillegg driver Normisjon bistandsarbeid i samarbeid med NORAD.

Les mer om Normisjon her:

http://www.normisjon.no/

 

 

 

2015

I Etiopia ønsker NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) å være med å redusere mødre- og barnedødelighet og øke bevisstheten om folkehelse.

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelig for de fleste. Derfor vil én av 40 etiopiske kvinner dø av svangerskapskomplikasjoner (mot én av 76 000 i Norge).  Fødselskomplikasjoner fører også til mange dødsfall av nyfødte barn.

 Gjennom prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM), tar man sikte på å gjøre en rekke helsetjenester mer tilgjengelig for kvinner på landsbygda, alt fra grunnleggende svangerskapsomsorg til akutt keisersnitt. Helsepersonell på helsestasjoner i distriktene trenes og utstyres slik at fødselshjelp blir mer tilgjengelig lokalt, ikke bare på fjerntliggende sykehus.

 RMM har vist seg å være svært vellykket når det gjelder å redusere dødsfall forbundet med fødsler. I dag drives RMM-prosjektet Sørvest-Etiopia, i Segen, Sør Omo og Gamu Gofa.

 

 

Livets venteværelse

 

Noen av kvinnene ved Maternity Waiting Area. Foto: Birgitte Elmkvist Madsen

Koibe helsesenter i sørvest-Etiopia hjelper gravide og fødende kvinner, og mange liv reddes hver uke.

Hvis du kommer til helsesenteret i Koibe i det sørvestlige Etiopia, vil du bli ønsket velkommen av 10-15 gravide kvinner.

De strutter med sine mer eller mindre gravide mager, mens de hygger seg i «Maternity Waiting Area-familien».

De sitter på gresset og praten går løst. Noen ordner håret, andre hekler og noen sitter bare og nyter ventetiden.

Jo, de har det godt på Maternity Waiting Area (MWA) i Koibe. Kvinnene er glade for den muligheten de har fått til å komme og føde på helsesenteret.

 

2014

NMS hadde misjonsprosjektet, og det ble samlet inn penger til TV-stasjonen SAT7, som er en kristen TV-stasjon som sender til landene fra Marokko til Afghanistan. Det sendes på arabisk, farsi (til Iran) og tyrkisk. Det er egne TV-programmer for barn.

Dette ble skrevet om prosjektet underveis i 2014:

Ski menighets misjonsprosjekt
Prosjektet dette året er gjennom Det norske misjonsselskap å støtte SAT-7. Det er en kristen TV-kanal som sender for det meste egenproduserte programmer, først og fremst med sikte på å nå land i Midt-Østen og Nord-Afrika.
De lager programmer for barn og voksne, debattprogrammer og aktualitetsprogrammer, gudstjenester og undervisning og dessuten særskilte programmer som retter seg mot kvinner. Responsen de får fra seere viser at kanalen blir brukt og er til stor hjelp for kristne i mange land der kirke og kristen tro har vanskelige kår.
På menighetens storfamiliegudstjenester denne våren blir det gitt informasjon om SAT-7 i tilknytning til kirkevandringen, og offeret på disse søndagene går til misjonsprosjektet. Målet er å samle inn 40.000 kr til SAT-7, og til nå (i mars måned) er det samlet inn ca 20.000 kr, så vi er godt på vei.

For mer informasjon:

http://www.sat7.org/en/

 

2013

Israelsmisjonen hadde prosjektet BridgeBuilders. Det gikk ut på å la 10 israelske jøder, 10 palestinere og 10 kristne delta på et utvekslingsprogram sammen. Les mer om prosjektet her: http://www.israelsmisjonen.no/bb (artikkelens illustrasjonsfoto er fra prosjektet)

 

2012

HimalPartner hadde da et prosjekt som Ski menighet ga sin støtte til. Det gjaldt sykehuset i Tansen, Nepal der familien Mollestad var i en lengre periode og ble en faglig og sosial støtte. 

Familien Mollestad var Himalpartners utsendinger og de dokumenterte oppholdet sitt gjennom bl.a. en blogg: http://mollestad.blogspot.com/

Gunnar Mollestad var lege på Tansen hospital. Han gir en kort presentasjon av "sitt" Nepal her: http://www.youtube.com/watch?v=er-LsS8nPEs&feature=youtu.be


Del denne artikkel på e-post