Ski kirkelige fellesråd > Dåp - Konfirmasjon - Vielse - Gravferd > Konfirmasjon > Nyheter

Grønn menighet

Grønn menighet

Ski menighet er grønn menighet! Vi kan alle gjøre noe for miljøet, f.eks. kildesortere, gjenbruke, kjøpe mindre, bruke bilen mindre, slukke lys, handle fair-trade osv. Det nytter!

 

SKI GRØNN MENIGHETS handlingsplan gjeldende fra mai 2016

Forankring i menigheten

Vi vil

1. forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger.Ansvar: Stab, UGM menigheten, kirkeverge

2. etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten.(Utvalg for grønn menighet, UGM)

3 arbeide for å ha en miljø- og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatte. Ansvar: Stab, kirkeverge

4. engasjere oss i lokalt og regionalt grønt samarbeid, både i kirken og i samfunnet. Ansvar: Stab, MR, UGM, menigheten

 

Gudstjenesteliv
5. feire ”Skaperverkets dag” og andre gudstjenester i undring og takknemlighet over skaperverket
6. inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg
Ansvar for punktene: Sokneprest/Gudstjenesteutvalget/familiegudstjenestekomiteen 

Diakoni, undervisning og misjon
Vi vil
7. integrere miljø, forbruk- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Ansvar: Stab

8.arrangere loppemarked, byttemarked eller gi rom for andre kreative tiltak. Ansvar: Menigheten
9. arrangere temakveld om miljø, eller ha informasjon om  miljø, forbruk og rettferd på menighetsarrangement. Ansvar: UGM
10. delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten (Johan Gunnar Syrstadeng). Ansvar: KN-kontakt i samarbeid med menighetspedagog.

 

Informasjon og samarbeid

Vi vil

11.formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal. Ansvar: Redaksjon for menighetsblad og for hjemmeside

12. søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt nærmiljø: Ansvar: UGM, menigheten, stab.

Innkjøp, forbruk og avfall
Vi vil
13. kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe. Ansvar: Stab, kirkeverge, kirkeverter, ungdomsledere, arrangører av møter, fester o.a. arrangementer   
14. velge fairtrademerkede produkter når slike finnes. Ansvar: Som ovenfor

15. velge miljømerkede produkter når slike finnes (svanemerket, EU-blomsten og liknende)
Ansvar som ovenfor.

16. minske vårt papirforbruk. Ansvar: Stab, menigheten

17. sortere avfall for resirkulering og farlig avfall /spesialavfall (herunder elektrisk og eletronisk avfall og kjemikalier)  til godkjent mottak. Ansvar : Stab, renholder, kirkeverter, alle som er ansvarlig for et arrangement i kirken           

Energi, transport og reiser
Vi vil
18. ta initiativ til en enøksjekk av menighetens bygninger. Ansvar: Kirkeverge 
19. senke temperaturen når det ikke er folk i kirka, menighetshus og kontor. Ansvar: Kirkeverge     
20. bruke sparepærer/led-lys og slukke lys i rom som ikke er i bruk. Ansvar: Stab, andre brukere av lokalene. 
21. oppfordre menigheten til å gå, sykle reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken og tilrettelegge for det. Ansvar: UGM, MR.

22. redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser: Ansvar: Stab
23. legge til rette for sykkelparkering ved kirken. Ansvar: Kirkeverge

Egne tiltak

24. fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på. Ansvar: Stab, kirkeverter, ungdomsledere, arrangementsledere (d.v.s. at alle som bruker kjøkkenet har et ansvar)  

25. arrangere minst en friluftsgudstjeneste i året. Ansvar: Stab, gudstjenesteutvalg


Del denne artikkel på e-post